Sektorové oblasti

Sektorové oblasti (Sectoral practice) prezentujú skúsenosti nášho odborného tímu. Sme doma takmer vo všetkých oblastiach, či sa jedná o privátnych, či verejných klientov, či sa jedná o sociálnu oblasť, či o inovácie. Pozrite sa bližšie čo ponúkame a v čom sa vidíme byť dobrí:

Organizácie verejného sektora dennodenne ovplyvňujú náš život, tak osobný, ako aj pracovný. Myslíme si, že potreby verejného sektora by sa mali čo najviac približovať tomu súkromnému, najmä v otázkach flexibility, efektivity, hospodárenia a mzdového ohodnotenia zamestnancov. Poznáme verejný sektor a väčšina z nás v ňom aj pôsobila a vieme ako tvrdo a komplikovane sa pracuje v podmienkach kde vynaloženie maximálneho úsilia a progresívne myslenie je poväčšine vnímané ako ohrozenie systému. Poskytovať efektívne riešenia pre verejný sektor je pre nás výzva, ktorá  prináša kvalitnejší a hodnotnejší život všetkým.

  •  Financovanie pre verejný sektor:
   • Regionálny operačný program
   • Operačný program Efektívna verejná správa
   • Integrovaný regionálny operačný program
   • EU public policy

Oblasť vzdelávania považujeme za jednu z najmenej rozvinutých oblastí národného hospodárstva (spolu so zdravotníctvom). Spolupracujeme s najvýznamnejšími vzdelávacími organizáciami a stojíme pri viacerých významných a strategických projektoch v oblasti vzdelávania. Napriek tomu vieme, že systém vzdelávania je u nás stále extrémne rigídny, že možnosti sa otvoria až potom ako sa školy otvoria podnikateľom, až potom ako vzdelanie bude naviazané na reálne potreby spoločnosti.

  •  Financovanie vzdelávania:
   • Operačný program Vzdelávanie
   • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
   • Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020
   • Ostatné vzdelávacie schémy

Malé a stredné podniky sú pilierom každej zdravej ekonomiky. Zatiaľ aj tej našej. No ich vyhliadky v kontexte hospodárskej krízy, nedostatočného financovania a nedostatočnej schopnosti aplikovať do praxe inovácie sú veľmi neisté. Každopádne EÚ si uvedomuje potrebu podpory MSP a my sme pripravený v maximálne možnej miere zabezpečiť podporu každému malému a strednému podniku, ktorý nájde odvahu prostredníctvom podporných fondov ES naštartovať svoj biznis a zrealizovať svoje podnikateľské idei.

  •  Financovanie MSP
   • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
   • Operačný program Výskum a Inovácie 2014 – 2020
   • Horizont 2020
   • Ostatné podporné schémy

Je možné konštatovať, že výroba ako taká tvorí základnú kostru našej ekonomiky. Spolupracujeme s desiatkami klientov v oblasti výroby a pomáhame im získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom realizácie ich investičných zámerov prostredníctvom štrukturálnych fondov a realizácie projektov financovaných z rámcových programov ES. Výroba ako taká však bez elementu výskumu, vývoja a aplikácie inovácií v praxi dokáže zabezpečiť maximálne tak zamestnanosť a aké také dane, nie progres a tvorbu trvaloudržateľných hodnôt. My sme za tie hodnoty, preto s nami klienti pracujú.

  •  Financovanie výroby:
   • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
   • Operačný program Výskum a Inovácie 2014 – 2020
   • Horizont 2020
   • Ostatné podporné schémy

Výskum, vývoj a inovácie sú základom pre modernú ekonomiku, vytváranie skutočných ekonomických hodnôt a trvaloudržateľné pracovné miesta s patričným ohodnotením. Stojíme pri tvorbe najvýznamnejších strategických dokumentov týkajúcich sa využívania finančných prostriedkov na výskum, vývoj a inovácie z EÚ a robíme všetko preto, aby tento podstatný element nebol len slovnou hračkou, ale bol využívaný na dosiahnutie globálneho ekonomického rastu celej ekonomiky.

  •  Financovanie výskumu a inovácií
   • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
   • Operačný program Výskum a Vývoj
   • Operačný program Výskum a Inovácie 2014 – 2020
   • Horizont 2020
   • Ostatné podporné schémy

Zdravotníctvo je na našej lokálnej úrovni uzavretý svet, ktorý potrebuje otvoriť. Potrebuje štrukturálne reformy, potrebuje nové tváre a nové transparentné modely financovania, ktoré vytvoria konkurenciu na trhu. Jedine tá môže zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb, udržateľnosť financovania a novú kvalitu ľudských zdrojov. Takto sa na to pozeráme my…

  •  Financovanie zdravotníctva:
   • Operačný program Zdravotníctvo,
   • Integrovaný Regionálny operačný program (PO X..)
   • Ostatné schémy na podporu zdravotníctva

Životné prostredie, jeho kvalita a čistota je základným predpokladom pre život každého z nás. Investície do životného prostredia sú a musia byť v súčasnej dobe maximálnou prioritou pre každého. Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou strategických projektov v oblasti životného prostredia a ochrany prírody.

  •  Financovanie investícií do životného prostredia:
   • Operačný program Životné prostredie,
   • Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020
   • Ostatné schémy na podporu životného prostredia

vyrovnaný regionálny rozvoj je základným pilierom politiky súdržnosti EÚ. Cieľom v tejto oblasti je prostredníctvom investícií do budovania verejnej infraštruktúry dosiahnuť maximálnu vyrovnanosť regiónov v EÚ. Veríme, že podpora na regionálnej úrovni prispieva k napĺňaniu týchto cieľov, no myslíme si že je potrebné významnejšie podporovať a vytvárať predpoklady na hospodársky rast prostredníctvom investícií do výrobnej sféry a inovácií. Sme pripravení pomôcť vám spolu s našimi partnermi na Slovensku a v Českej republike pri realizácii Vašich plánov v oblasti regionálneho rozvoja

 •  Financovanie regionálneho rozvoja:
  • Regionálny operačný program
  • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  • Operačný program Výskum a Vývoj
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Operačný program Výskum a Inovácie 2014 – 2020

O nás

Od roku 2010 poskytujeme poradenské služby v oblasti EU Consultingu – teda komplexných služieb poradenstva v oblasti európskych záležitostí a management consultingu...

EU CONSULTING GROUP, S.R.O.

 • Poštová adresa:
  Šustekova 49
  851 04 Bratislava
  Slovenská republika

  Kancelárie:
  Grösslingova 45
  811 09 Bratislava
  Slovenská republika
 • +421 2 555 643 18
 • www.eu-c.eu
© 2015 EUC - All Rights Reserved